Conference

Article
การจำลองการไหลและการถ่ายเทความร้อนผ่านกังหันก๊าซตามแนวแกนแบบมัลติสเตจในโรงไฟฟ้าด้วยวิธีวิเคราะห์แบบทรูโฟล์
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31
Class
ชาติ
Date
4 - 7 กรกฎาคม 2017
Location
นครนายก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-