Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560 "ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกต่อความยั่งยืนของอาเซียน"
ชาติ
25 พฤษภาคม 2017
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
http://www.ecojournal.ru.ac.th/index.php/journals/viewPage/18

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01134411 ชื่อวิชา Marketing Management,15 ก.ค. 2019 - 8 พ.ย. 2019