Conference

Article
การจาแนกจีโนมกล้วยลูกผสมระหว่างกลุ่ม AAB และ ABB ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ PCR-RFLP
Conference
งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 "พืชสวนไทย ปลอดภัย มั่งคั่ง และยั่งยืน" 9-12 พฤศจิกายน 2559
Class
ชาติ
Date
9 - 12 พฤศจิกายน 2016
Location
สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-