Conference

Article
การประยุกต์ใช้เครื่องล้างแบบอัลตร้าโซนิกร่วมกับสารล้างผักในการล้างเพื่อลดสารตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในผักสด
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 3
Class
ชาติ
Date
4 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2017
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-