Conference

Article
การศึกษาผลของการเติมเชื้อ Lactobacillus plantarum TISTR1331, Lactobacillus fermentum TISTR937 และเชื้อบริสุทธิ์ทางการค้าต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์แหนม
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-