Conference

Article
การพัฒนาวงจรขับหลอดไดโอดเปล่งแสงแบบหรี่ได้สำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Conference
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559
Class
ชาติ
Date
3 - 4 ตุลาคม 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-