Conference

Article
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในตำบลนาทมอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม.
Conference
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร
Class
ชาติ
Date
25 - 27 พฤศจิกายน 2016
Location
สกลนคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-