Conference

Article
ความหลากหลายของแบคทีเรียทนเค็มที่คัดแยกจากดินในพื้นที่สีเขียวบางกระเจ้าและศักยภาพของการเป็นเชื้อส่งเสริมการเจริญของพืช
Conference
The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium (ISBN: 9786162783128)
Class
นานาชาติ
Date
2 - 4 มิถุนายน 2016
Location
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-