Conference

Article
การพัฒนาวิธีการเตรียมเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมเพื่อเทคนิคการตรวจวัดเอทานอลที่รวดเร็วในข้าวโพด
Conference
การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14 (ISBN: 9786169225737)
Class
ชาติ
Date
30 - 31 พฤษภาคม 2017
Location
เมือง ชุมพร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-