Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4 (ISBN: 9786162783388)
ชาติ
27 พฤศจิกายน 2016
สกลนคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

โครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิต

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาศักยภาพการปลูก การแปรรูป และ แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2019 - 30 ก.ย. 2020
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานจังหวัดสกลนคร, สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :ระบบฐานข้อมูล และการขยายผลการปลูกสมุนไพรในพื้นที่,1 พ.ค. 2018 - 29 พ.ค. 2020