Conference

Article
การใช้ลูกประคบสมุนไพรปู่สาง ห่อผ้าครามเพื่อบรรเทาอาการ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณแผ่นหลัง ของเกษตรกร ในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4 (ISBN: 9786162783388)
Class
ชาติ
Date
27 มิถุนายน 2016
Location
สกลนคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-