Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 9 "วิจัยแบบองค์รวมเพื่อมวลมนุษยชาติ (ISBN: 9789743845437)
ชาติ
25 - 26 พฤษภาคม 2017
บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
-