Conference

Article
ฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของสาหร่ายสไปรูไลน่าสายพันธุ์ Spirulina platensis IFRPD 1182 และ Spirulina maxima IFRPD 1183 ที่มีต่อสารเฮทเทอโรไซคลิกเอมีน
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 9 The 9th National Science Research Conference (ISBN: 9789743845437)
Class
ชาติ
Date
25 - 26 พฤษภาคม 2017
Location
บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-