Conference

Article
การพัฒนาความสามารถในการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เร่ืองสมดุลกลของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน
Conference
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ISBN: 9786162783692)
Class
ชาติ
Date
10 มีนาคม 2017
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-