Conference

Article
การศึกษาการเพิ่มจำนวนขั้วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรแบบดับบลี้-ซาเลี่ยน สำหรับนำมาประยุกต์ใช้กับกังหันลม
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 (ISBN: 9786162783388)
Class
ชาติ
Date
27 พฤศจิกายน 2016
Location
สกลนคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-