Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประเทศไทย 4.0 "วิจัยขับเคลื่อนสังคม" Thailand 4.0 "Research to Mobilize Society" (ISBN: 9744512121)
ชาติ
3 - 6 พฤษภาคม 2017
สงขลา ประเทศไทย
-