Conference

Article
ผลของการชักนําการออกดอกด้วยเอทิฟอนต่อการเกิดอาการสะท้านหนาวของผลสับปะรด
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 14
Class
ชาติ
Date
2 - 3 มิถุนายน 2016
Location
เชียงราย ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-