Conference

Article
การประเมินความพึงพอใจของประธานคณะกรรมการตรวจสอบต่อคุณภาพการตรวจสอบภายใน
Conference
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย
Class
ชาติ
Date
23 พฤษภาคม 2014
Location
นนทบุรี ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-