Conference

Article
ผลของโปรแกรมกิจกรรมทางกายที่มีต่อสถานะโภชนาการและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุไทย
Conference
The 6th ISPAH International Congress on Physical Activity and Public Health
Class
นานาชาติ
Date
16 - 19 พฤศจิกายน 2016
Location
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-