Conference

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6
ชาติ
24 - 25 กรกฎาคม 2014
โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอลฺฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง นครนายก ประเทศไทย
-