Conference

Article
การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบญี่ปุ่นกับการปรับตัวในการทำงานของพนักงานชาวไทยในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมปศุสัตว์ส่งออกในประเทศไทย: กรณีศึกษาบรรษัทข้ามชาติญี่ปุ่น
Conference
การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162783043)
Class
ชาติ
Date
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-