Conference

19th International Conference on Water Pollution and Solutions
นานาชาติ
26 - 27 กุมภาพันธ์ 2017
barcelona ราชอาณาจักรสเปน
-

Author

Output From Project

การบำบัดน้ำเสียสีย้อมผ้าครามด้วยกระบวนการเฟนตัน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสาธารณสุข มก. ฉกส. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบำบัดน้ำเสีย,6 มี.ค. 2017 - 30 มี.ค. 2017