Conference

Article
การศึกษาเบื้องต้นในการนำ Disturbed State Concept มาใช้ในการจำลองพฤติกรรมของบล็อกประสานที่ผสมเถ้าชานอ้อย
Conference
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน
Class
ชาติ
Date
27 พฤศจิกายน 2016
Location
สกลนคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-