Conference

Article
ผลของการพ่นละอองน้ำ ความถี่ในการให้น้ำในรอบวัน และการให้ปุ๋ยทางใบต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูในปีที่ 2
Conference
การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ ครัังที่ 13 (ISBN: 9786169225720)
Class
ชาติ
Date
21 - 25 มิถุนายน 2016
Location
สุรินทร์ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-