Conference

Article
การจัดการการผลิตและการตลาดพริกอินทรีย์ของเกษตรกร บ้านหนองหอย จังหวัดสกลนคร
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 (ISBN: 9786162783395)
Class
ชาติ
Date
27 พฤศจิกายน 2016
Location
เมือง สกลนคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-