Conference

Article
สมรรถนะของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54
Class
ชาติ
Date
3 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-