Conference

Article
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อโอกาสในการซือ้ ผลิตภัณฑ์สมูทตีจ้ากผลไม้แช่แข็งจากมูลนิธิโครงการหลวงของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
Conference
the 54th Kasetsart University Annual Conference (Agro-Industry)
Class
ชาติ
Date
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-