Conference

Article
ปริมาณสารกาบาและสารประกอบฟี นอลิคท้งั หมดต่อกิจกรรมการต้านสารอนุมูลอิสระของข้าวฮางงอกและข้าวกล้องงอกจังหวัดสกลนคร
Conference
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13
Class
ชาติ
Date
8 ธันวาคม 2016 - 8 กุมภาพันธ์ 20
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-