Conference

Article
อิทธิพลของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารที่มีผลต่อบรรยากาศขององค์การ กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Conference
การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจาปี 2559 "เปิดโลกกว้างทางปัญญาพัฒนาสู่อาเซียน"
Class
ชาติ
Date
16 กรกฎาคม 2016
Location
ปทุมธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-