Conference

Article
การศึกษาสังคมพืชและการใช้ประโยชน์ป่าชายเลน ตำบลท่าพริกและตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด
Conference
นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ
Class
ชาติ
Date
21 - 22 กรกฎาคม 2016
Location
อำเภอเมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การขยายพันธุ์และการเติบโตของไม้พะยูง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302131 ชื่อวิชา Dendrology,2 ม.ค. 2017 - 8 มิ.ย. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302484 ชื่อวิชา Biotech.for Forest Tree Seedling Production,2 ม.ค. 2017 - 8 มิ.ย. 2017