Conference

Article
ผลของอัตราปุ๋ยหมักพืชน้ำต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตของคะน้าและสมบัติบางประการของลูกรัง
Conference
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
28 - 29 กรกฎาคม 2016
Location
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-