Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4 (ISBN: 9786162783395)
ชาติ
27 พฤศจิกายน 2016
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
-

Author

Output From Project

การทดสอบสมรรถภาพทางกายส้าหรับประชาชนในจังหวัดสกลนคร

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :อำเภอ การใช้ประโยชน์ :นำข้อมูลสุขภาพที่ได้ไปวางแผนการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในอำเภอ,1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017