Conference

Article
ผลของรอบการแช่เยือกแข็ง-การละลายน้ำแข็งต่อสารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของน้ำเม่า
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอขอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
28 - 29 กรกฎาคม 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-