Conference

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 (วทท.42)
ชาติ
30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016
กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-