Conference

Article
วาทกรรมโรงพยาบาลเอกชน:กรณีศึกษากลวิธีการใช้คาศัพท์ ด้านปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
Conference
ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13 The 13th KU-KPS Conference (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
8 ธันวาคม 2016
Location
- นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-