Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "วิจัขสหวิทยาการและกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันและการพัฒนาประชาคม"
ชาติ
6 มิถุนายน 2016
นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
-