Conference

Article
การเปลี่ยนแปลงของสารอินทรีย์และธาตุอาหารในดินตะกอน พื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 (ISBN: 9786162783395)
Class
ชาติ
Date
27 พฤศจิกายน 2016
Location
สกลนคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-