Conference

Article
ผลของการเสริมเนื่อไก่ ไข่แดง และสาหร่ายต่อคุณภาพและโครงสร้างของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็วที่อบแห้งด้วยไมโครเวฟ
Conference
Conference of Food Engineering 2016 (ISBN: 0000000000)
Class
นานาชาติ
Date
12 - 14 กันยายน 2016
Location
columbus โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
DOI
"-"
Related Link
-