Conference

Article
การใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้เพื่อประเมินปริมาณ total sugar ในเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Class
ชาติ
Date
8 - 9 ธันวาคม 2015
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"_"
Related Link
-