Conference

Article
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวและแมลงศัตรูในโรงเก็บที่มีผลมาจากสภาพการเก็บรักษา
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53
Class
ชาติ
Date
2 กุมภาพันธ์ 2015 - 5 กุมภาพันธ์
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"_"
Related Link
-