Conference

Article
การเมืองของเรื่องเล่า: ว่าด้วยกลวิธีการนำเสนอเรื่อง
Conference
ฉลองรัชเฉลิมนคร กรองอักษรเทิดราชา: สหวิทยาการวิศาลศิลป์ (ISBN: 9786162783333)
Class
ชาติ
Date
9 กันยายน 2016
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-