Conference

Article
การวิเคราะห์เชิงนโยบายกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา ชุมชนบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
8 กรกฎาคม 2016
Location
มหาสารคาม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-