Conference

Article
ผลของรูปแบบใบพัดต่อแรงปฏิกิริยาที่ฐานของโครงสร้างกังหันลมโดยการวิเคราะห์ CFD
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21
Class
ชาติ
Date
28 - 30 มิถุนายน 2016
Location
สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-