Conference

Article
การให้อภัย : วิถีปล่อยวางแนวทางสร้างสุข มุมคิดเชิงจิตวิทยา
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาภาคใต้ ครั้งที่ 2 (ISBN: 9786162713293)
Class
ชาติ
Date
25 - 27 สิงหาคม 2016
Location
ปัตตานี ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-