Conference

Article
ระบบบันทึกและวิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
Conference
การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 (ECTI-CARD 2016)
Class
ชาติ
Date
27 - 29 กรกฎาคม 2016
Location
อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-