Conference

Article
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณแป้งอย่างรวดเร็วในมันสำปะหลังด้วยเทคนิค NIR Spectroscopy
Conference
การประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 14
Class
ชาติ
Date
2 - 3 มิถุนายน 2016
Location
เมือง เชียงราย ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-