Conference

Article
การเพิ่มประสิทธิภาพของช่องระบายความร้อนภายในใบพัดกังหันก๊าซ
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30
Class
ชาติ
Date
5 - 8 กรกฎาคม 2016
Location
สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-