Conference

Article
การศึกษาความเป็นไปได้ ในการลงทุนนำความร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการเชื่อมมาใช้ในกระบวนการอบพลาสติก ของ บริษัท เอ็ม จำกัด จังหวัดระยอง
Conference
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
นานาชาติ
Date
24 มิถุนายน 2016
Location
-
DOI
-
Related Link
-