Conference

Article
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงสีข้าวในจังหวัดนครศรีธรรมราช
Conference
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย
Class
นานาชาติ
Date
24 มิถุนายน 2016
Location
-
DOI
-
Related Link
-