Conference

Article
การศึกษาองค์ประกอบและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณบริเวณเกาะแสมสารและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี
Conference
การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7 “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” (ISBN: 9789749958735)
Class
ชาติ
Date
24 มีนาคม - 26 สิงหาคม 2016
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-